Bioplynová stanica

BPS Borcová

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

  • Bioplynová stanica Borcová je moderné environmentálne zariadenie, ktoré pomocou prírodných procesov pretvára fytomasu- rastlinné biologicky rozložiteľné materiály na kvalitné prírodné hnojivo. Vstupné materiály sú miešané a zahrievané v železobetónových hermeticky uzavretých nádržiach, ktoré sú vyrobené s nepriepustného monolitického železobetónu, doplneného ochrannou fóliou, viacnásobného nepriepustného dna s monitoringom prípadného priesaku.V týchto nádržiach dochádza okrem premiešania a homogenizácie aj ku procesu takzvanej fermentácie, počas ktorej, v prírode sa bežne vyskytujúce, baktérie produkujú metán. Tento je hlavnou zložkou bioplynu, ktorý sa v bioplynovej stanici využíva na výrobu elektrickej energie a tepla, pomocou vysokoúčinnej (až 90%) technológie kogeneračnej výroby.
  • Hnojivo sa využíva v poľnohospodárskej výrobe, ale aj pre drobných odberateľov- záhradkárkov a do ovocných sadov. Je veľmi kvalitnou alternatívou k umelým hnojivám produkovaným v chemickom priemysle.
  • Elektrická energia je dodávaná priamo do distribučnej siete ako energia z obnoviteľného zdroja- OZE.
  • Teplo je využívané v sušičke poľnohospodárskych plodín, ktorá je súčasťou bioplynovej stanice Borcová a teplovodom je vedené do obce Borcová, kde má každý dom možnosť pripojiť sa na dodávku tepla pre kúrenie aj TUV. Obec nie je plynofikovaná, preto okrem možnosti získavať teplo z obnoviteľného zdroja energie, väčšina obyvateľov obce nespaľuje pevné palivo a dochádza k enormnému zníženiu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Organické hnojivo

produkujeme kvalitné.

Zhodnocujeme odpad

biologicky rozložiteľné materiály.

Bioplynová stanica

vyrábame elektrinu a teplo.

Aký odpad spracúvame

Odpadové rastlinné pletivá

odpady z poľnohospodárstva- siláže, GPS a senáže, prebytkové alebo nevhodné na kŕmenie.
(02 01 03)

Odpad z ovocia a zeleniny

odpady z úpravy a zo spracovania ovocia, zeleniny a obilnín.
(02 03 04)

Mliekarenský priemysel

odpady z mliekarského priemyslu
(02 05 01)

Pekárenský a cukrársky priemysel

odpady z pekárskeho a cukrárenského priemyslu
(02 06 01)

Destilácia liehovin

odpad z destilácie liehovín
(02 07 04)

Komunálne odpady

biologicky rozložiteľný odpad
(20 02 01)

Organické hnojivo k odberu

Bioplynová stanica transformuje všetky vstupné suroviny – organické, biologicky rozložiteľné materiály, na veľmi kvalitné prírodné hnojivo. Ktoré je alternatívou k umelým hnojivám produkovaným v chemickom priemysle.

Forma hnojiva

Hnojivo sa aplikuje vo forme digestátu- fermentovaná masa z koncového skladu. Digestát je riedky materiál o sušine 8-12%. Tento sa aplikuje z cisterny na ornú pôdu alebo TTP.

Separát bez zápachu

Na bioplynovej stanici v Borcovej vieme z digestátu pomocou separátoru oddeliť tuhú zložku, ktorá sa nazýva separát. Tá sa používa na obohatenie pôdy zaoraním. Alebo sa môže len rozsypať na pôdu, napríklad okolo stromov. Separát je bez zápachu.

Zvýšenie úrodnosti pôdy

Naše hnojivo je tvorené recyklovanými živinami a zvyšuje obsah organických látok v pôde. Jeho vlastnosťou na rozdiel od umelých a minerálnych hnojív, je že sa z neho živiny uvoľňujú postupne, dlhodobejšie. Zlepšuje konzistenciu a homogenitu pôdy, ktorá sa stáva priedušnejšou. Celkovo pri pravidelnej aplikácií má schopnosti zvyšovať kvalitu a úrodnosť pôdy.

Máte otázky ? Napíšte nám

Try It For Free. No Registration Needed.

Trending Products

[products limit="4" columns="4" visibility="featured" category="juice, groceries"]

Kontakt

Kontakt

0949 861 584
info@bpsborcova.sk

Prevádzka

Bioplynová stanica BPS Borcová
Borcová 64,
038 44 Borcová

Fakturačné údaje

BPS BORCOVA, s.r.o.
Trnavská cesta 106
821 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 46667911
DIČ: 2023524239
IČ DPH: SK2023524239

IBAN: SK18 0900 0000 0050 3194 8593

BPS Borcova s.r.o.
Návrat hore